Thứ Hai , Tháng Tám 2 2021

Liên kết website

Báo cáo Kinh tế Xã hội

Tiêu đề
PHỤ LỤC BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW
 1 file(s)  47 downloads
TAI LIEU TONG KET 5 Tháng Tư, 2018
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO “TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 16/10/2003 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHOÁ IX) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
 1 file(s)  69 downloads
TAI LIEU TONG KET 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 75-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHOÁ XI)
 1 file(s)  172 downloads
TAI LIEU TONG KET 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHOÁ IX) VỀ “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯƠC”
 1 file(s)  345 downloads
TAI LIEU TONG KET 5 Tháng Tư, 2018
ĐÀ NẴNG BƯỚC TIẾN 20 NĂM
 1 file(s)  40 downloads
TAI LIEU TONG KET 5 Tháng Tư, 2018
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 1 file(s)  43 downloads
VAN BAN 5 Tháng Tư, 2018
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
 1 file(s)  189 downloads
VAN BAN 5 Tháng Tư, 2018
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 1 file(s)  0 download
VAN BAN 5 Tháng Tư, 2018
KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THƯC HIỆN NG SỐ 33-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ IX VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TAHNFH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
 1 file(s)  2 downloads
VAN BAN 5 Tháng Tư, 2018
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2018
 1 file(s)  15 downloads
2018 5 Tháng Tư, 2018
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 1 file(s)  225 downloads
2018 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 01/2018 VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01NQ-CP
 1 file(s)  20 downloads
2018 5 Tháng Tư, 2018
NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
 1 file(s)  8 downloads
2018 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2018
 1 file(s)  38 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017
 1 file(s)  7 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
 1 file(s)  48 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 11/2017
 1 file(s)  10 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 10/2017
 1 file(s)  8 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THANG 08/2017
 1 file(s)  8 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 07 NĂM 2017
 1 file(s)  8 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 05 NĂM 2017
 1 file(s)  11 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 04 NĂM 2017
 1 file(s)  9 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 02/2017
 1 file(s)  8 downloads
2017 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỀN KINH TẾ- XÃ HỘI, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHO NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 1 file(s)  8 downloads
2016 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016
 1 file(s)  2 downloads
2016 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 11/2016
 1 file(s)  11 downloads
2016 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 08/2016
 1 file(s)  8 downloads
2016 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 10/2016
 1 file(s)  8 downloads
5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH THÁNG 05/2016
 1 file(s)  8 downloads
2016 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2016
 1 file(s)  8 downloads
2016 5 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015
 1 file(s)  0 download
2015 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 11/2015
 1 file(s)  8 downloads
2015 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 10/2015
 1 file(s)  8 downloads
2015 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 07
 1 file(s)  11 downloads
2015 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 05/2015
 1 file(s)  9 downloads
2015 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH QUÝ 1-2015 VÀ NHIỆM VỤ QUÝ 2- 2015
 1 file(s)  8 downloads
2015 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THANG 04/2015
 1 file(s)  8 downloads
2015 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2015
 1 file(s)  8 downloads
2015 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014
 1 file(s)  3 downloads
2014 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 10/2014
 1 file(s)  10 downloads
2014 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 08/2014
 1 file(s)  8 downloads
2014 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 07/2014
 1 file(s)  8 downloads
2014 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH QUÝ I/2014
 1 file(s)  8 downloads
2014 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 08/2013
 1 file(s)  8 downloads
2013 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 08/2012
 1 file(s)  8 downloads
2012 4 Tháng Tư, 2018
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 01/2012
 1 file(s)  9 downloads
2012 4 Tháng Tư, 2018
Baos caos ktxh
 1 file(s)  20 downloads
TMP 4 Tháng Tư, 2018