Thứ Hai , Tháng Mười 22 2018
Home / Tin tức Kinh tế - Xã hội / Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2017

Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2017

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong những năm qua, đặc biệt giai đoạn 2011-2015 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn biến đổi phức tạp và khó lường; hậu quả của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong những năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm do khả năng khục hồi, khắc phục hậu quả rất chậm, kinh tế thế giới phục hồi chậm, chứa đựng nhiều rủi ro, khó lường sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thành phố trong vài năm đầu của nhiệm kỳ, nhất là lĩnh vực xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch v.v.. Việc thực hiện thể chế kinh tế thị trường cùng với hội nhập ngày càng sâu rộng, bên cạnh những tác động tích cực, sẽ có nhiều nhân tố tác động tiêu cực đến tư tưởng, văn hoá, đạo đức, lối sống của nhân dân, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp.

Trong nước, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức; tình trạng suy giảm kinh tế, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa ổn định, nguy cơ lạm phát tăng, tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn… Sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp; các cam kết mở cửa của WTO trong lĩnh vực dịch vụ tạo ra những thách thức không nhỏ… Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là trong diện nghèo, đặc biệt nghèo sẽ còn khó khăn, đòi hỏi những chính sách an sinh xã hội phải tích cực hơn, hiệu quả hơn. Những vấn đề bức xúc về lao động, việc làm, phân hóa giàu nghèo, môi trường, tệ nạn xã hội… là những khó khăn, thách thức trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa; hạ tầng đô thị còn yếu và thiếu đồng bộ; năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là cơ sở chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực và quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, sản phẩm chưa có tính cạnh tranh cao; phần lớn doanh nghiệp còn lúng túng trong điều kiện áp lực hội nhập cao và thị trường diễn biến phức tạp; kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế; bước đầu một số lợi thế của hội nhập kinh tế quốc tế chưa được khai thác tương xứng tiềm năng; chất lượng các hệ thống dịch vụ còn thấp; đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn.

Chính vì vậy, hàng năm UBND thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ cần tập trung nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiểm soát, ổn định thị trường và bảo đảm an sinh xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đặc biệt, hầu hết các vấn đề, nội dung về phát triển bền vững của thành phố đều được lồng ghép ở các Báo cáo Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Kế hoạch 05 năm và Kế hoạch hàng năm của HĐND, UBND thành phố.

Thành phố đã tích cực làm việc với các bộ, ban, ngành Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc theo Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Thông báo 186/TB-VPCP ngày 05/5/2014 và Thông báo 242/TB-VPCP ngày 24/6/2014 của Văn phòng Chính phủ, đặc biệt Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Quyết định số 3926/QĐ-UBND về ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển từ xã hội. 

Đối với các vấn đề an sinh xã hội, thành phố đã triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội có kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo đời sống nhân dân. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình “5 không” và “3 có”,  Đề án giảm nghèo giai đoạn 2009-2015 về đích trước 3 năm; Đề án giảm nghèo giai đoạn 2013-2017, đến năm 2015 không còn hộ nghèo theo chuẩn mới thành phố theo mục tiêu đề ra trong giai đoạn này. Hiện nay, thành phố đang triển khai hiệu quả Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường cũng được thành phố đặc biệt quan tâm, thông qua các chính sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công tác xử lý nước thải tại các khu công nghiệp. Ban hành và triển khai thực Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường tới năm 2020”, Chương trình hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Đề án thu gom rác thải theo giờ và Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”; ban hành và triển khai Quyết định số 7702/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 về chuyên đề xử lý các điểm nóng môi trường trên địa bàn thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ tại khoản g, điều 1, mục III: Các nhiệm vụ chủ yếu và phân kỳ thực hiện của Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ngày 29/12/2017, thành phố Đà Nẵng đã báo cáo đánh giá thực trạng phát triển bền vững tại địa phương giai đoạn 2011-2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem đầy đủ nội dung báo cáo tại: 10538-UBND-SKHĐT ngày 29/12/2017.

(Hoàng Thị Hồng Lợi)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *