Thứ Tư , Tháng Tư 24 2019
Home / Tin tức Kinh tế - Xã hội / Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày 24 tháng 05 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (gọi tắt là Chỉ thị).

Tinh thần Chỉ thị nêu: Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nền kinh tế nước ta dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, tình hình kinh tế – xã hội chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế, tồn tại; trong đó năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Khoa học phát triển nhanh và cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động, ảnh hưởng trên nhiều phương diện đến nước ta. Bối cảnh quốc tế, trong nước đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục tập trung khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém; nỗ lực đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành và địa phương) tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung chủ yếu nhằm đảm bảo tiến độ, quy trình, chất lượng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ (i) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định trong Chỉ thị này, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung và tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm quốc gia, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. (ii) Giao các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cấp chính quyền địa phương hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm quốc gia, rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của cấp mình theo đúng quy định tại Chỉ thị này và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. (iii) Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị hiệu quả.

Đối với Thành phố Đà Nẵng: trên tinh thần Chỉ thị và căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương có liên quan, Thành phố sẽ khẩn trương tổ chức xây dựng các Kế hoạch nêu trên theo hướng bám sát thực tế thực hiện Kế hoạch năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Đặc biệt, việc xây dựng Kế hoạch năm 2019 diễn ra trong thời điểm Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; chuẩn bị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý nhà nước đối với thành phố Đà Nẵng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 v.v… đây là cơ hội để Thành phố đánh giá đầy đủ hơn về thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2018 và thời gian qua, đồng thời đề xuất, định hướng, đưa ra các giải pháp phù hợp trong năm gần cuối của nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI./.

Ngô Đình Tráng

(Tải file Chỉ thị số 13/CT-TTg tại đây)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *