Thứ Ba , Tháng Sáu 22 2021
Home / Tin tức Kinh tế - Xã hội / Đề án “Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Đề án “Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Để triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố phê duyệt đề án Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó, công tác xúc tiến, hỗ trợ và quản lý đầu tư phải gắn liền chủ trương, định hướng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nâng cao trách nhiệm và chất lượng xử lý thủ tục hành chính các các ngành có liên quan nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại của nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Đề án Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó, phân công cụ thể cho các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục như sau:

1. Về xác định nhu cầu đầu tư và lựa chọn địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư làm việc với các nhà đầu tư quan tâm về mục tiêu, quy mô dự án, loại hình dự án và vị trí dự kiến thực hiện dự án…; tiếp nhận văn bản đề xuất ý tưởng dự án từ nhà đầu tư quan tâm, đồng thời giới thiệu địa điểm,  hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp với các quy hoạch của thành phố.

2. Về chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận đề xuất dự án sơ bộ của nhà đầu tư, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan về sự phù hợp của địa điểm, quy hoạch, mục tiêu hoạt động và các điều kiện khác (nếu có) để tham mưu UBND thành phố thống nhất/không thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu dự án. Trường hợp thống nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Nhà đầu tư quan tâm về chủ trương của thành phố và hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo. Trường hợp UBND thành phố không thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Nhà đầu tư quan tâm được biết và hướng đẫn nhà đầu tư quan tâm chọn phương án đầu tư khác phù hợp.

3. Về lựa chọn nhà đầu tư: có hai hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đã giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai (do Sở tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất là các đơn vị chủ trì thực hiện) và đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các khu đất chưa được giải phóng mặt bằng theo quy định Luật Đấu thầu (các ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan).

4. Về cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định tại Điều 32 Luật đầu tư chủ trì, lấy ý kiến các ngành để thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư hoặc căn cứ hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, làm tổng chỉ huy, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến độ tổng thể thực hiện các thủ tục đầu tư cho từng dự án cụ thể và trực tiếp đôn đốc, theo dõi, giám sát, tổng hợp và định kỳ 2 tuần/lần báo cáo tình hình triển khai cho lãnh đạo thành phố kịp thời chỉ đạo thực hiện./.

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *