BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI năm 2009
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ [Báo cáo năm]
SỞ BAN NGÀNH
SỞ TÀI CHÍNH   
SỞ CÔNG THƯƠNG   [Báo cáo năm]
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT   [Báo cáo năm]
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   [Báo cáo năm]
SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG   [Báo cáo năm]
SỞ NGOẠI VỤ   
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   [Báo cáo năm]
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   [Báo cáo năm]
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   [Báo cáo năm]
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   [Báo cáo năm]
SỞ Y TẾ   [Báo cáo năm]
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   [Báo cáo năm]
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   [Báo cáo năm]
SỞ NỘI VỤ   
SỞ TƯ PHÁP   
THANH TRA   
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ, CÔNG AN   
SỞ XÂY DỰNG   
CÁC QUẬN HUYỆN
QUẬN HẢI CHÂU   
QUẬN THANH KHÊ   
QUẬN SƠN TRÀ   
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN   
QUẬN LIÊN CHIỂU   
QUẬN CẨM LỆ   
HUYỆN HÒA VANG