BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI năm 2011
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ [3 tháng][6 tháng][9 tháng][Báo cáo năm]
SỞ BAN NGÀNH
SỞ TÀI CHÍNH   [6 tháng][9 tháng]
SỞ CÔNG THƯƠNG   [3 tháng][9 tháng][Báo cáo năm]
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT   [Báo cáo năm]
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   [3 tháng][6 tháng]
SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG   [9 tháng][Báo cáo năm]
SỞ NGOẠI VỤ   [3 tháng][6 tháng]
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   [3 tháng][6 tháng][Báo cáo năm]
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   [3 tháng][6 tháng][9 tháng]
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   [6 tháng][9 tháng]
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   [3 tháng][6 tháng][9 tháng]
SỞ Y TẾ   [6 tháng][9 tháng][Báo cáo năm]
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   [3 tháng][9 tháng][Báo cáo năm]
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   [3 tháng][6 tháng][9 tháng][Báo cáo năm]
SỞ NỘI VỤ   [3 tháng][6 tháng][9 tháng]
SỞ TƯ PHÁP   [3 tháng][9 tháng]
THANH TRA   [3 tháng][6 tháng][9 tháng]
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ, CÔNG AN   [9 tháng][Báo cáo năm]
SỞ XÂY DỰNG   
CÁC QUẬN HUYỆN
QUẬN HẢI CHÂU   [Báo cáo năm]
QUẬN THANH KHÊ   [3 tháng][6 tháng]
QUẬN SƠN TRÀ   [3 tháng][6 tháng][9 tháng]
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN   [3 tháng][6 tháng][Báo cáo năm]
QUẬN LIÊN CHIỂU   [Báo cáo năm]
QUẬN CẨM LỆ   [3 tháng][Báo cáo năm]
HUYỆN HÒA VANG   [3 tháng]