BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI năm 2012
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
SỞ BAN NGÀNH
SỞ TÀI CHÍNH   
SỞ CÔNG THƯƠNG   
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT   [Báo cáo năm]
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   [3 tháng][Báo cáo năm]
SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG   [Báo cáo năm]
SỞ NGOẠI VỤ   [3 tháng][Báo cáo năm]
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   [3 tháng][6 tháng]
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   [6 tháng][Báo cáo năm]
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   [3 tháng]
SỞ Y TẾ   
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   [3 tháng][6 tháng]
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   [3 tháng][6 tháng][Báo cáo năm]
SỞ NỘI VỤ   [3 tháng][6 tháng][Báo cáo năm]
SỞ TƯ PHÁP   [Báo cáo năm]
THANH TRA   [3 tháng][6 tháng]
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ, CÔNG AN   [6 tháng][Báo cáo năm]
SỞ XÂY DỰNG   [3 tháng]
CÁC QUẬN HUYỆN
QUẬN HẢI CHÂU   [Báo cáo năm]
QUẬN THANH KHÊ   
QUẬN SƠN TRÀ   [3 tháng][6 tháng][Báo cáo năm]
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN   
QUẬN LIÊN CHIỂU   
QUẬN CẨM LỆ   [6 tháng]
HUYỆN HÒA VANG   [6 tháng]