THÀNH PHỐ
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHI TIẾT NGÀNH BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN NGŨ HÀNH SƠN ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN LIÊN CHIỂU ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN 2050
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020