NGHỊ QUYẾT 33 BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA IX)
NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ "VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC"
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33 CỦA THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33 CỦA THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG TRÌNH 1
CHƯƠNG TRÌNH 2
CHƯƠNG TRÌNH 3
CHƯƠNG TRÌNH 4
CHƯƠNG TRÌNH 5
CHƯƠNG TRÌNH 6
CHƯƠNG TRÌNH 7
CHƯƠNG TRÌNH 8
CHƯƠNG TRÌNH 10
ĐỀ CƯƠNG CỦA THÀNH ỦY
ĐỀ CƯƠNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH
BÁO CÁO KIỂM TRA NĂM 2008
PHỤ LỤC 10 CHƯƠNG TRÌNH