KẾ HOẠCH 2016
1. CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
2. CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
3. KHUNG HƯỚNG DẪN CỦA BỘ KH&ĐT
3.1 KHUNG KINH TẾ - XÃ HỘI
3.2 KHUNG XÂY DỰNG CƠ BẢN