KẾ HOẠCH 2016 - 2020
CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KH PHÁT TRIỂN KTXH 5 NĂM 2016 - 2020 CỦA BỘ KHĐT
CHỈ THỊ V/V XÂY DỰNG KH PHÁT TRIỂN KTXH 5 NĂM 2016 - 2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KH PHÁT TRIỂN KTXH 5 NĂM 2016 - 2020 CỦA SỞ KHĐT
KHUNG HƯỚNG DẪN - PHỤ LỤC I
KHUNG HƯỚNG DẪN - PHỤ LỤC II
DỰ THẢO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG