DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO QUẬN HUYỆN
DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO GIỚI TÍNH VÀ PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN
TỶ LỆ SINH, TỶ LỆ CHẾT VÀ TỶ LỆ TĂNG TỰ NHIÊN DÂN SỐ
CÂN ĐỐI LAO ĐỘNG XÃ HỘI
LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN NĂM ĐANG LÀM VIỆC TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN (CÓ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN) THEO PHÂN NGÀNH VSIC 1993