GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ ĐỜI SỐNG
GIÁO DỤC
   SỐ TRƯỜNG, GIÁO VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN, CNKT TRÊN ĐỊA BÀN (SỐ LIỆU GIỮA NĂM HỌC)
   SỐ HỌC SINH ĐANG THEO HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN, CNKT (31/12 HÀNG NĂM)
   SỐ HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN, CNKT (31/12 HÀNG NĂM)
Y TẾ
   HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN
VĂN HÓA, THỂ THAO
   HOẠT DỘNG THỂ DỤC, THỂ THAO (NGÀNH TDTT QUẢN LÝ)