NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN THEO GIÁ CỐ ĐỊNH 1994 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
THUỶ SẢN
   GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH THUỶ SẢN THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG
   GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH THUỶ SẢN THEO GIÁ SO SÁNH 1994 PHÂN THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG
   SẢN PHẨM CHỦ YẾU NGÀNH THỦY SẢN
   SẢN PHẨM CHỦ YẾU NGÀNH THỦY SẢN PHÂN THEO QUẬN, HUYỆN
NÔNG NGHIỆP
   GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG
   GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO GIÁ CỐ ĐỊNH 1994 PHÂN THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG
   DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG LÚA, NGÔ, KHOAI LANG VÀ SẮN
   DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG CÂY LÚA PHÂN THEO VỤ
   DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG CÂY LÚA PHÂN THEO QUẬN, HUYỆN
   DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG RAU, ĐẬU CÁC LOẠI
   DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY LÂU NĂM
   SỐ LƯỢNG GIA SÚC VÀ GIA CẦM
LÂM NGHIỆP
   GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP THEO GIÁ SO SÁNH 1994 PHÂN THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG